שנת לימודים בישראל Ein theologisches Studienjahr an der Hebräischen Universität Jerusalem

Kuratorium

Die Aufgabe des Kuratoriums ist es, den Verein auf Anfrage zu beraten und den Verein und dessen Ziele in den eigenen Kreisen bekannt zu machen. Für den Zeitraum von 2017 – 2021 gehören folgende Personen dem neu konstituierten Kuratorium von Studium in Israel e.V. an:

 • Prof. Dr. Martina Böhm, Hamburg
 • Prof. Dr. Christfried Böttrich, Greifswald
 • Prof. em. Dr. Erhard Blum, Tübingen
 • Prof. em. Dr. Eberhard Busch, Göttingen
 • Prof. em. Dr. Axel Denecke, Hannover
 • Prof. Dr. Beate Ego, Bochum
 • Prof. Dr. Shimon Gesundheit, HUJI, Jerusalem (ISR)
 • Prof. em. Dr. Bernd Janowski, Tübingen
 • Bischöfin Ilse Junkermann, Magdeburg
 • Prof. em. Dr. Bertold Klappert, Wuppertal
 • Pfr.in Katja Kriener, Ehrenvorsitzende von Studium in Israel e.V., Nes Ammim (ISR)
 • Kirchenrat Prof. Dr. Lukas Kundert, Basel (CH)
 • Prof. Dr. Christl Maier, Marburg
 • Prof. Dr. Dres. h.c. Christoph Markschies, Berlin
 • Bischof Ralf Meister, Hannover
 • Prof. Dr. Andreas Nachama, jüd. Präs. des DKR, Berlin
 • Pfr. Friedhelm Pieper, ev. Präs. des DKR, Frankfurt
 • Prof. Dr. Martin Prudky, Prag (CZ)
 • Prof. em. Dr. Berndt Schaller (1930-2020), Göttingen
 • Dr. Irmgard Schwaetzer, Präses (der Synode der EKD), Hannover
 • Prof. Dr. Petr Slama, Prag (CZ)
 • Prof. Dr. Martin Stöhr (1932-2019), Ehrenvorsitzender von Studium in Israel e.V., Bad Vilbel
 • Prof. Dr. Dr. Günther Thomas, Bochum
 • OStR Alfred Wittstock, Mainz
 • Prof. Dr. Moshe Zimmermann, HUJI, Jerusalem (ISR)